شرمندتم

شرمندتم

داغونم داغون

خیلی دعام کن آبجی

از فشار و غصه دارم میمیرم

دعام کن

از ته قلبم آرزو دارم که همیشه شاد بشی

/ 5 نظر / 23 بازدید
!

برات متاسفم!!

!

امیدوارم خدا تو رو بخاطر کارات ببخشه یکی از شاگردات[ناراحت]

فائزه

تصمیمات خدا مرموزند اما همواره به نفع ماست ............

بنده گنهکار

سلام خدا خدایا من بنده خوبی برای تو نبودم ولی تو برای خیلی خوبی کردی خدایی که ستار عیوب هستی ولی من فکر میکردم کسی گناهامو کسی نبینه تو برام بحدی خوبی کردی که بعضی وقتا به خودم میگم که من برات چی کردم که این همه از آسمون و زمین برام میفرستی درصورتی که لیاقت شونو ندارم و از هیچ کدومشون استفاده نکردم تو سفره تو برام پهن کردی ولی نمک خوردم و نمکدون شکستم.وقتی منو اوردی گفتی یادت باشه که همیشه پیشتم احساس تنهایی نکنی هرچی خواستی بخودم بگو منو بهمه شاناسوندی ولی من چی اصلا یادم رفت که خدا کی بود تلاش میکردم به چی می رسیدم اون وقت همه رو ازآن خودم میدونستم و خود میشدم و خودم ولی موندم با این همه صفاتی که داری چطورمیشه دائما گمشدمو جای دیگه میگردم تا پیدا کنم.دوست دارم منو تنها نگذار یعنی نمیزاری اینو خودت گفتی ولی میخواهم احساس تنهایی نکنم دوست دارم کمکم کنی اگرچه بنده خوبی برات وسایر بندهات نبودم و دل خیلی ها رو شکستم کمکم کن تا باهم رفیق بشیم کمکم کن بتونم اشتباهات گذشتمو جبران کنم کمکم کن تا برای بنه هات بنده خوبی باشم بعداز اینکه از این مسیر گذشتم از خوبی منو یا کنند.خدایا دستمو بگیر تا با تو و انبیا وفرستا

bahar

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ